X REWARDSi boonusprogrammi tingimused

1. X REWARDSi boonusprogramm

1.1. X REWARDSi boonusprogramm (edaspidi: programm) on lojaalsusprogramm, milles osalevad ASi Citadele Banka (edaspidi: pank) väljastatud Visa maksekaartide X smart, X supreme, X hero, X prime, X Platinum ja X Infinite (edaspidi: kaart) põhi- ja lisakaartide kasutajad, Eesti Vabariigi residendid.

1.2. Pangal on õigus muuta programmi tingimusi, avaldades vastavasisulise teabe kodulehel www.xrewards.ee.

2. Programmis osaleja

2.1. Programmis osalejaks võivad saada panga väljastatud Visa maksekaartide X smart, X supreme, X hero, X prime, X Platinum ja X Infinite põhi- ja lisakaartide kasutajad, kes on registreerunud programmi kasutajaks www.xrewards.ee (edaspidi: osaleja).

2.2. Kaardi kasutajad saavad programmi registreeruda:

  • kodulehel www.xrewards.ee, sisenedes Citadele internetipanga kaudu,
  • Citadele panga mobiiliäpis, jaotises „X REWARDS”, autoriseerides äpi vahendusel (Citadele internetipank),
  • Citadele internetipangas online.citadele.lv, jaotises „X REWARDS”, autoriseerides internetipanga kaudu.

2.3. Põhikaardi osalemine programmis ei tähenda lisakaardi automaatset programmis osalemist. Osalejaks saamiseks peab lisakaardi kasutaja ise veebilehel www.xrewards.ee programmi registreeruma.

2.4. Programmis osalejaks võib saada kaardi kasutaja, kes on vähemalt 7 (seitse) aastat vana.

2.5. Registreerudes ja programmi hüvesid kasutades nõustub osaleja käesolevate tingimuste ja nendes tehtavate kõigi muudatustega. Tingimuste ajakohane versioon on saadaval kodulehel https://www.xrewards.ee/ee/terms.

2.6. Pärast registreerumist luuakse osalejale X REWARDSi konto (edaspidi: konto), kuhu koondatakse teave osaleja kogutud punktide ja saadaolevate kingituste kohta. Teave programmi hüvede ja kogutud punktide hulga kohta on saadaval www.xrewards.ee, panga mobiiliäpis ja Citadele internetipangas online.citadele.lv.

3. Punktide teenimine

3.1. Ost käesolevate tingimuste tähenduses on kauba soetamine ja/või teenuse ostmine, arveldades kaardiga, kasutades kaupmehe juures olevat POS-terminali või arveldades kaardiga internetiostude korral. Punkte ei arvestata hasartmängukohtades, sh online-kasiinodes tehtud ostude eest ning tehingute eest, mis kujutavad endast rahatehinguid (näiteks virtuaalraha soetamine, valuutaost, kvaasiraha jne) ning oma kontode/alamkontode täiendamise eest makse- ja muudes finantsasutustes.

3.2. Iga tehtud ostuga kulutatud iga 1 täiseuro eest panga väljastatud kaartide – X prime, X supreme, X hero ja X Platinum – puhul saab osaleja 1 (ühe) X REWARDSi punkti.

Näide: Kui osaleja on eelnimetatud, panga väljastatud kaardiga teinud viis ostu summade eest 3,49 eurot, 17,90 eurot, 6,21 eurot, 28,34 eurot ja 4,57 eurot, saab ta 58 X REWARDSi punkti (iga ostu puhul kulutatud täiseurode eest, arvestamata matemaatilise ümardamise printsiipi).

3.3. Iga tehtud ostuga kulutatud iga 1 täiseuro eest panga väljastatud kaardi X Infinite puhul saab osaleja 2 (kaks) X REWARDSi punkti.

Näide: Kui osaleja on teinud eelnimetatud, panga väljastatud kaardiga viis ostu summade eest 3,49 eurot, 17,90 eurot, 6,21 eurot, 28,34 eurot ja 4,57 eurot, saab ta 116 X REWARDSi punkti (iga ostu puhul kulutatud täiseurode eest, arvestamata matemaatilise ümardamise printsiipi).

3.4. Iga tehtud ostuga kulutatud iga 2 täiseuro eest panga väljastatud kaardi X smart puhul saab osaleja, kes on 7 (seitse) kuni 21 (kakskümmend üks) aastat vana (kaasa arvatud), 1 (ühe) X REWARDSi punkti.

Näide: Kui osaleja on teinud kaardiga X smart viis ostu summade eest 3,49 eurot, 17,90 eurot, 6,21 eurot, 28,34 eurot ja 4,57 eurot, saab ta 28 X REWARDSi punkti (iga ostu puhul kulutatud 2 (kahe) täiseuro eest, arvestamata matemaatilise ümardamise printsiipi).

3.5. Kui panga väljastatud kaarti X smart ostudeks kasutav osaleja on 22-aastane või vanem, ostude ja kulutatud eurode eest X REWARDSi punkte ette nähtud ei ole, kuid selline osaleja võib osa võtta X REWARDSi väljakutsetest, ja täites ka panga kehtestatud X REWARDSi väljakutse nõudeid, saada programmi raames X REWARDSi punkte või muid boonuseid vastavalt konkreetse X REWARDSi väljakutse tingimustele. Täpsem teave X REWARDSi väljakutsete kohta on saadaval käesolevate tingimuste punktis 5.

3.6. Pangal on õigus enda määratud tähtaja piires anda osalejale X REWARDSi lisapunkte teatud tüüpi kaardiga tehtud maksete eest panga määratud programmipartnerite (edaspidi: partnerid) juures ja/või kui osaleja täidab panga korraldatava kampaania tingimusi, mis näevad ette X REWARDSi lisapunktide andmist. Ajakohane teave X REWARDSi lisapunktide teenimise võimaluste kohta on kättesaadav www.xrewards.ee.

3.7. Osaleja nimele väljastatud kõigi kaartidega tehtud ostude eest saadud punktid liidetakse kokku. Põhi- ja lisakaardiga, mis on seotud sama kontoga, tehtud ostude eest saadud punkte kokku ei liideta, vaid kantakse eraldi iga kaardikasutaja (osaleja) kontole. Näiteks kui osaleja nimele on väljastatud X hero põhikaart ja X platinum põhikaart, kantakse mõlema kaardiga tehtud ostude eest saadud punktid osaleja kontole koos. Kui aga osaleja X hero kontoga on seotud ka lisakaart, siis selle lisakaardiga tehtud ostude eest saadud punkte ei lisata põhikaarti kasutava osaleja kontole, vaid lisakaarti kasutava osaleja kontole.

3.8. Osaleja ei saa kinkida, üle kanda ega muul viisil üle anda osaleja kogutud punkte teisele isikule, sh teisele osalejale, kui pank ei ole sätestanud teisiti.

3.9. Punktid kantakse osaleja kontole sel kuupäeval, mil kaardi kontolt debiteeritakse (peetakse kinni) ostu eest tasutud rahasumma.

3.10. Punktide kogumise tähtaeg pole määratud.

3.11. Punktide kasutusaeg on 24 kuud alates nende kandmisest osaleja kontole, välja arvatud juhtudel, kui ilmnevad käesolevates tingimustes sätestatud asjaolud, mis on aluseks kogutud punktide varasemale kustutamisele. Punktid, mida osaleja ei ole 24 kuu jooksul auhindade vastu vahetanud, kustutatakse.

3.12. Maksimaalne võimalik punktisumma, mida üks osaleja võib koguda, ei ole määratud.

3.13. Kui osaleja kaart suletakse või kui sellega ei ole 12 kuu jooksul tehtud ühtegi ostu ning osalejal ei ole teist kaarti, tühistatakse kõik kogutud ja kasutamata punktid. Kui osaleja üks kaart suletakse või kui ta ei tee 12 kuu jooksul ühe kaardiga ühtegi ostu, kuid tal on ka teine kaart, jäävad suletava või passiivse kaardiga tehtud ostude eest saadud punktid alles.

4. Punktide kasutamine

4.1. Kogutud punkte saab vahetada kingituste vastu programmi kodulehel www.xrewards.ee.

4.2. Vastavad kingitused on kogutud punktide eest saadaval kohe, kui osaleja kontol on kogutud vastava toote või teenuse saamiseks vajalik punktide arv.

4.3. Punkte saab kasutada, valides kingituse kodulehelt www.xrewards.ee ja vahetades need partnerite pakutavate kaupade, teenuste või allahindluste (edaspidi: kingitused) vastu. Kingituse valimisel kinnitab osaleja, et on tutvunud kingituste saamise tingimustega ja tal ei ole nende suhtes pretensioone.

4.4. Kui osaleja on kingituse tellimise ajal esitanud oma telefoninumbri või e-posti aadressi, millele ta soovib saada kinnitust toimunud punktide vahetamise kohta kingituse vastu, saadab pank sellele kinnitusteate. Osaleja saab oma kontol vaadata ka programmi raames tehtud tehingute ajalugu.

4.5. Pärast seda, kui osaleja on kingituse välja valinud ja oma valiku kinnitanud, ei ole vastava taotluse tagasivõtmine ja/või muutmine enam võimalik, kui kinnitusmeilis või SMSis ei ole märgitud teisiti.

4.6. Kingituste saadavus võib sõltuda nende olemasolust partnerite varudes või teistest partneri tingimustest. Kingitust ei saa kombineerida teiste pakkumiste või eriteenustega, kui ei ole sätestatud teisiti. Alaealiste puhul võib kingituse kasutamine sõltuda partneri kinnitatud teenuse osutamise eeskirjadest ja nende suhtes siduvatest õigusnormidest. Lisateave kingituste olemasolust ja eritingimustest on kättesaadav www.xrewards.ee ning vastava partneri juures.

4.7. Kui osaleja valitud kingituse olemasolu ei ole mingil põhjusel võimalik tagada, pakub pank osaleja valitud kingituse asemel sellega ühevõrdse väärtusega kingitust, mille osaleja programmi pakutava hulgast valib.

4.8. Kingituste valik võib muutuda. Muudatused kingituste valikus, nende kirjeldustes ja hinnas ning punktide vajaliku hulga kohta tehakse X REWARDSi kodulehel www.xrewards.ee etteteatamiseta. Seega on programmi reklaammaterjalides, sealhulgas trükistes sisalduv teave auhindade kohta üksnes informatiivne, ning osalejale on kingitused saadaval vaid vastavalt sellele valikule, mis on olemas veebilehel www.xrewards.ee kingituse valimise ja selle kinnitamise ajal.

4.9. Punkte ei saa vahetada sularahaliste ja mittesularahaliste maksevahendite vastu.

4.10. Kingituse vastu vahetatud punktid kustutatakse kogutud punktide hulgast jäädavalt.

5. X REWARDSi väljakutsed

5.1. X REWARDSi väljakutsed on panga loodud isikustamata või isikustatud ülesanded osalejale. Kui osaleja on täitnud panga kehtestatud X REWARDSi väljakutse nõuded, antakse osalejale selle eest X REWARDSi punktid või muud auhinnad vastavalt asjaomase X REWARDSi väljakutse tingimustele. Punkte ei saa vahetada sularahaliste ja mittesularahaliste maksevahendite vastu.

5.2. Pangal on õigus oma äranägemise järgi määrata kindlaks X REWARDSi väljakutse tingimused, sh kingitused väljakutse ülesannete täitmise eest (X REWARDSi punktid ja nende määr või teised kingitused partneritelt) ning samuti määrab pank vastavalt oma äranägemisele kindlaks väljakutsete toimumise sageduse ja selle, milliseid kaarte või nende kasutajaid konkreetne X REWARDSi väljakutse puudutab.

5.3. Pank teavitab ajakohasest X REWARDSi väljakutsest ja X REWARDSi väljakutse tingimustest (sh väljakutse ülesande algus- ja lõppkuupäevast ning teistest väljakutsega seotud tingimustest, näiteks kingituse lunastamise lõpptähtajast partneri juures) seda osalejat, kes vastab panga määratud kriteeriumitele vastava X REWARDSi väljakutse ülesande saamiseks. Osaleja osalemine või mitteosalemine X REWARDSi väljakutse ülesande täitmises on vabatahtlik.

5.4. Kui pank näeb X REWARDSi väljakutse tingimustes ette, et väljakutse ülesande täitmise eest on osalejal õigus saada partnerilt teatav kingitus (kaup, teenus või allahindlus), võib selliste kingituste kättesaadavus sõltuda nende olemasolust partnerite varudes või muudest partneri tingimustest. Kingitust ei saa kombineerida teiste pakkumiste või eriteenustega, kui pole sätestatud teisiti. Kingitust ei saa vahetada pangas või partneri juures sularahaliste või mittesularahaliste maksevahendite vastu. Alaealiste puhul võib kingituse kasutamine sõltuda partneri kinnitatud teenuse osutamise eeskirjadest ja nende suhtes siduvatest õigusnormidest. Lisateave kingituste olemasolust ja eritingimustest on kättesaadav käesolevate tingimuste punktis 5.3 nimetatud pangateavituses ajakohase X REWARDSi väljakutse ja X REWARDSi väljakutse tingimuste kohta, ning vastava partneri juures.

5.5. Kui vastav partner ei saa mingil põhjusel panga määratud kingituse olemasolu tagada, pakub pank oma eelnevalt määratud kingituse asemel ühevõrdse väärtusega kingitust programmi valikust.

6. Osalemise lõpetamine

6.1. Pangal on õigus kustutada kõik osaleja kogutud punktid, jätta kingitused välja andmata ja välistada osaleja edasine programmis osalemine, kui osaleja sooritab kaarti kasutades mistahes petturliku või seadusvastase teo, sealhulgas punktide kogumiseks, X REWARDSi väljakutse ülesande täitmiseks ja/või kingituse saamiseks.

7. Muud sätted

7.1. Programmis osaleja võtab automaatselt osa panga korraldatavatest kaupade või teenuste loosimistest, kui pank selliseid loosimisi korraldab, ja kui osaleja vastab konkreetse loosimängu tingimustes kehtestatud kriteeriumitele. Teave panga korraldatavate ajakohaste loosimiste kohta, mis programmis osalejaid puudutab, ning vastava loosimängu tingimused, loosimängu loa number, sealhulgas teave loosimise korra ja osalemistingimuste, auhinnafondi, loosimängu algus- ja lõppkuupäeva kohta, on kättesaadavad www.xrewards.ee.

7.2. Osaleja on teadlik, et pank töötleb osaleja isikuandmeid eesmärgiga jälgida kaardiga tehtud ostude eest saadud või X REWARDSi väljakutsetel või muudes panga korraldatud kampaaniates osalemisel saadud punkte; et regulaarselt teavitada osalejat kogutud punktide arvust, olemasolevatest auhindadest, X REWARDSi väljakutsetest ja muudest panga korraldatavatest kampaaniatest SMSiga (tekstisõnumiga), e-posti teel või tõuketeatega; korraldada auhinna kättesaamist, kontrollida osaleja vastavust panga korraldatava loosimänguga seotud kriteeriumitele ja korraldada loosimängu, sh selgitada välja loosimise võitja ja anda välja auhind. Peale selle töötleb pank osaleja isikuandmeid eesmärgiga töötada välja X REWARDSi väljakutse isikustamata või isikustatud ülesandeid ja korraldada X REWARDSi väljakutset tingimusel, et isikuõigusi teostatakse kooskõlas panga kinnitatud privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav panga veebilehel.

7.3. Kui auhinna lõppsaaja on kolmas isik, vastutab osaleja selle kolmanda isiku andmete edastamise eest partnerile vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele (nt ajakirja tellimuse vormistamiseks vajaliku teabe – saaja nimi ja perekonnanimi, telefoninumber ning aadress – esitamine), sh sellisel juhul võib pank auhinna kättesaamise korraldamiseks töödelda ka asjaomase kolmanda isiku andmeid tingimusel, et isikuõigusi kasutatakse kooskõlas panga kinnitatud ja panga veebilehel kättesaadava privaatsuspoliitikaga ning osaleja vastutab asjaomase kolmanda isiku teavitamise eest tema isikuandmete võimalikust töötlemisest.

7.4. Pank ei vastuta kingituse (kingituste) toimimise, kvaliteedi ja/või sisu eest. Vastavate pretensioonidega tuleb osalejal vajaduse korral pöörduda partneri poole.

7.5. Pangal on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada programmi tingimusi osalejat sellest eelnevalt teavitamata. Pank teavitab osalejaid programmi tingimuste mistahes muudatustest või täiendustest, avaldades need muudatused või täiendused kodulehel www.xrewards.ee, ja need muutuvad osalejale siduvaks alates tingimuste uue redaktsiooni avaldamise päevast. Osaleja kohustus on iseseisvalt tutvuda programmi tingimustega ja olla kursis nende muudatustega.

7.6. Pangal on õigus programm ühepoolselt lõpetada ja sulgeda, teavitades sellest osalejaid 2 (kaks) kuud ette veebilehel www.xrewards.ee. Sel juhul on osalejal võimalus kogutud punkte kasutada kuni programmi sulgemiseni või muul panga sätestatud ajavahemikul, kui see on pikem kui eelnimetatud 2 (kaks) kuud.

7.7. Vääramatu jõu (force majeure) korral on pangal õigus ühepoolselt peatada programm, punktide arvestamine ja nende vahetamine kingituste vastu, sh peatada X REWARDSi väljakutsed kuni vääramatu jõu mõju lõppemiseni, avaldades vastava teabe viivitamatult, esimesel võimalusel panga internetipangas ja/või kodulehel www.xrewards.ee.

7.8. Kõik programmist tulenevad erimeelsused, nõuded või vaidlused panga ja osaleja vahel lahendatakse vastavalt kaardiväljastamise lepingus sätestatud korrale.

7.9. Lisateavet programmi kohta saab, helistades panga kaugteeninduskeskusse Sky Branch ööpäevaringselt avatud tasuta telefoninumbril 77 00 000 või programmi veebilehelt www.xrewards.ee.

7.10. X REWARDS programmi tingimuste punkt 3.5 jõustub 01.01.2024.

Kuni 31.12.2023 saab 22 (kakskümmend kaks) aastat ja vanem osaleja iga panga poolt väljastatud X smart kaardiga sooritatud ostule kulutatud 2 euro eest 1 (ühe) X REWARDS punkti.

Redaktsiooni kuupäev: 23.11.2023.