X REWARDS programmi tingimused

1. X REWARDS programm

1.1. X REWARDS on auhindade ja allahindluste programm (edaspidi: programm), mida AS Citadele banka Eesti filiaal (edaspidi: pank) pakub Panga poolt väljastatud VISA X supreme, X smart, X hero, X prime, X Platinum, X Infinite (edaspidi: Kaart) maksekaartide põhi-ja lisakaardi kasutajatele.

1.2. Pangal on õigus muuta programmi tingimusi, andes sellest teada panga kodulehel ja www.xrewards.ee veebilehel.

2. X REWARDS programmis osalejad

2.1. Programmis osalevad (edaspidi: osaleja) Visa maksekaartide (X supreme, X smart, X hero, X prime, X Platinum, X Infinite) kasutajad, kes on end registreerinud X rewards programmi osalejaks aadressil www.xrewards.ee.

2.2. Programmis osalemiseks saavad kaardi kasutajad registreeruda:

  • veebilehel www.xrewards.ee, valides autentimise Citadele mobiilirakenduse kaudu
  • Citadele panga mobiilirakenduse jaotises X REWARDS
  • Citadele'i internetipanga jaotises X REWARDS, aadressil online.citadele.lv

2.3. Põhikaardi kasutaja osalemine programmis ei tähenda lisakaardi kasutaja automaatset osalemist programmis. Lisakaardi kasutaja peab end osalejaks registreerima veebilehel www.xrewards.ee

2.4. Programmis osalejaks võib saada vähemalt 7 - (seitse) aastane kaardi kasutaja.

2.5. Programmis osalejaks registreerudes ja sellega kaasnevaid hüvesid kasutades nõustub osaleja kehtivate tingimuste ja kõigi neis tehtavate muudatustega. Hetkel kehtivad programmi tingimused on leitavad veebilehel www.xrewards.ee/tingimused.

2.6. Pärast osalejaks registreerumist luuakse osalejale X REWARDS konto (edaspidi - konto), kus kajastub info osaleja kogutud punktide ja nende eest lunastatavate auhindade kohta. Teave hüvede ja kogunenud punktide kohta on leitav veebilehel www.xrewards.ee, panga mobiilirakenduses, aga ka mobiilipangas Citadele online.citadele.lv.

3. Punktide kogumine

3.1. Osaleja kogub punkte, makstes Kaardigateenuste või kaupade eest müüja kaardimakseterminalis või veebipoes. Punkte ei arvestata ostu eest, mis on tehtud hasartmängukohas, sh veebikasiinos, ega rahatehingute eest (näiteks virtuaalraha soetamine, valuuta ost, asendusraha jms).

3.2. Osaleja punktide arvestus: 1 X REWARDS punkt = 1 täiseurot (tingimusel, et ost on sooritatud X prime, X supreme, X hero, X Platinum kaardiga).

Näide. Kui osaleja tegi 1 (ühes) kalendrikuus panga väljastatud X prime, X supreme, X hero, X Platinum kaardiga viis sisseostu summades 3,49; 17,90; 6,21; 28,34 ja 4,57 eurot, saab ta 58 X REWARDS punkti (ostule kulutatud iga 1(ühe) täiseuro eest üks punkt ümardamispõhimõtet järgimata).

3.3. Osaleja punktiarvestus: 2 X REWARDS punkt = 1 täiseurot, kui ost on sooritatud X Infinite kaardiga.

Näide: Kui osaleja tegi 1 (ühes) kalendrikuus panga väljastatud X Infinite kaardiga viis ostu summades 3,49; 17,90; 6,21; 28,34 ja 4,57 eurot, saab ta 116 X REWARDS punkti (ostule kulutatud iga 1(ühe) euro eest kaks punkt ümardamispõhimõtet järgimata).

3.4. Osaleja punktide arvestus: 1 X REWARDS punkt = 2 täiseurot (tingimusel, et ost on sooritatud X smart kaardiga).

Näide. Kui osaleja tegi 1 (ühes) kalendrikuus panga väljastatud X smart kaardiga viis sisseostu summades 3,49; 17,90; 6,21; 28,34 ja 4,57 eurot, saab ta 28 X REWARDS punkti (ostule kulutatud iga 2 (kahe) täiseuro eest üks punkt ümardamispõhimõtet järgimata).

3.5. Kõik osalejale väljastatud punktid liidetakse. Ühe kontoga seotud põhi- või lisakaardiga sooritatud ostudelt teenitud punktide üle peetakse eraldi arvestust iga konkreetse kaardi kasutaja (osaleja) kohta.

Näide. Kui osaleja nimele on väljastatud X smart põhikaart ja mõni teist tüüpi X põhipangakaart (sh käepael või mobiilikleebis) arvestatakse mitme kaardiga, seadmega tehtud sisseostude punktid osaleja kontol kokku. Kui osaleja kaardikontoga on seotud ka lisakaart, siis ei kogune lisakaardiga tehtud sisseostude punktid mitte põhikaardi kasutajast osaleja, vaid lisakaardi kasutajast osaleja kontole.

3.6. Osaleja ei saa kogutud punkte teisele isikule sh teisele osalejale kinkida, loovutada ega muul moel üle anda, kui pank ei ole sätestanud teisiti.

3.7. Punktid kantakse osaleja kontole päeval, mil kaardikontolt debiteeritakse ostusumma.

3.8. Punktide kogumise aeg ei ole piiratud.

3.9.Punktide kehtivusaeg on 24 kuud, alates nende kandmisest Osavõtja Kontole, välja arvatud juhul, kui saabusid käesoleva Programmi tingimustega sätestatud asjaolud, mida loetakse aluseks kogutud Punktide ennetähtaegseks kustutamiseks. Osavõtja poolt 24 kuu jooksul auhindade vastu mittevahetatud Punktid kustutatakse.

3.10. Osaleja võib koguda piiramatul arvul punkte.

3.11. Kogutud ja kasutamata punktid kaotavad kehtivuse, kui osaleja sulgeb kaardi või ei kasuta seda 12 kuu jooksul. Punkte ei kustutata, kui osalejal on programmis osalev teine kaart, mida ta kasutab.

4. Punktide kasutamine

4.1. Punkte võib vahetada auhindade vastu X REWARDS programmi kodulehel www.xrewards.ee

4.2. Kogutud punkte saab auhindadeks vahetada niipea, kui osalejal on talle meelepärase auhinna lunastamiseks kogutud piisav arv punkte.

4.3. Punkte saab kasutada vahetades neid X REWARDS programmi kodulehel www.xrewards.ee/ee/prizes toodud auhindade ja koostööpartnerite pakutavate kaupade, teenuste või soodustuste (edaspidi: auhinnad) vastu. Auhinna valimisel kinnitab osaleja, et ta on tutvunud auhinna tingimustega ning tal ei ole nende osas vastuväiteid.

4.4. Osaleja saab pangalt pärast punktide vahetamist auhinna vastu enda poolt esitatud e-posti aadressile kinnitussõnumi. Osaleja saab kontrollida oma auhindade vahetustehingute ajalugu ka x rewards kliendikontol.

4.5. Pärast auhinna väljavalimist ja kinnitamist ei saa punktide vahetamist konkreetse auhinna vastu enam tühistada ega auhindu vahetada, kui kinnituskirjas või -sõnumis ei ole sätestatud teisiti.

4.6. Auhindade olemasolu ja kättesaadavus võib sõltuda auhindade olemasolust partneri laos või muudest partneri poolsetest tingimustest. Auhinda ei saa kombineerida muude pakkumiste või eriteenustega, kui ei ole sätestatud teisiti. Alaealistele klientidele auhindade lunastamise võimaldamine sõltub kliendi poolt kehtestatud teenuste osutamise võimalustest ja õiguslikest põhimõtetest. Lisateavet auhindade või teenuste kohta leiate www.xrewards.ee veebilehelt või või lisatud kontaktide kaudu partnerilt.

4.7. Kui osaleja valitud auhind pole mingil põhjusel saadaval, siis tagastakse punktid osalejale.

4.8. Auhindade valik võib muutuda ning nende soetamiseks vajalike punktisummade muutustest ette kliente eraldi ei teavitata. Info kehtivate auhindade ja tingimuste kohta leiate alati programmi X REWARDS kodulehelt www.xrewards.ee. Auhindade teave reklaammaterjalides, sh trükivoldikutes, on üksnes informatiivne. Osaleja saab valida vaid auhinna, mis on toodud lehel www.xrewards.ee auhinna valiku ja selle kinnitamise ajal.

4.9. Punkte ei saa vahetada sularaha vastu.

4.10. Auhinna vastu vahetatud punktid arvatakse osaleja kontolt lõplikult maha.

5. Osalemise lõpetamine

5.1. Citadele pangal on õigus tühistada kõik osaleja kogutud punktid auhinda väljastamata ja kõrvaldada osaleja edaspidi programmist, kui osaleja saadab kaardiga korda kelmusi või muid ebaseaduslikke toiminguid, sealhulgas eesmärgiga koguda punkte ning saada auhindu.

6. Muud reeglid

6.1. Osaleja võtab automaatselt osa panga korraldatavates kaupade või teenuste loosides kui osaleja vastab loosi reeglites panga poolt määratud tingimustele. Teave osalejatele kehtivate panga poolt korraldatavate looside, loosi reeglite, loosimise loa numbri, loosi protsessi ja osalemistingimuste, auhinnafondi, loosi algus- ja lõppkuupäeva kohta on leitav veebilehelt www.xrewards.ee.

6.2. Osaleja on teadlik, et pank töötleb osaleja isikuandmeid kaardiga tehtud ostude pealt kogutud punktide üle arvestuse pidamiseks, auhinna kättesaamise korraldamiseks, veendumaks, et osalejad vastavad panga korraldatud loosi tingimustele, loosi korraldamiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ja võitude kättesaamise korraldamiseks, tingimusel, et isiku õigused on kaitstud vastavalt panga veebilehel kättesaadavale panga isikuandmete töötlemise reeglitele.

6.3. Kui lõplik auhinna saaja on kolmas isik, vastutab osaleja selle kolmanda osapoole andmete partnerile edastamise eest vastavalt kehtivale seadusele (näiteks ajakirja tellimiseks vajalik teave - eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress), sel juhul võib pank auhinna kättesaamise korraldamiseks töödelda ka asjaomase kolmanda osapoole andmeid tingimusel, et isiku õigused on kaitstud vastavalt panga veebilehel kättesaadava panga isikuandmete töötlemise reeglitele ja osaleja vastutab kolmanda osapoole teavitamise eest nende isikuandmete võimaliku.

6.4. Pank ei vastuta auhindade olemasolu, kvaliteedi ega sisu eest.

Auhinna väljavalimisega kinnitab osaleja, et on tutvunud selle kättesaamise tingimustega ning tal ei ole selles osas hilisemaid pretensioone. Kõik pretensioonid tuleb esitada auhinnaks oleva kauba või teenuse pakkujale.

6.5. Pangal on õigus X REWARDS programmi reegleid ühepoolselt muuta. Pank teavitab osalejaid kõigist reeglite muutustest või täiendustest veebilehel www.xrewards.ee ja need muutuvad osalejale siduvaks reeglite avaldamise kuupäeval. Osaleja on kohustatud reeglitega tutvuma ja nende muudatusi jälgima.

6.6. Pangal on õigus X REWARDS programm ühepoolselt peatada või see lõpetada, teavitades sellest osalejat kodulehel www.xrewards.ee 2 (kaks) kuud ette. Sellisel juhul saab osaleja kogutud punktid enne programmi sulgemist ära kasutada.

6.7. Vääramatu jõu asjaolude tõttu on pangal õigus ühepoolselt programm, punktide kogumine ja punktide vahetamine auhindade vastu peatada või teha seda hilinemisega kuni vääramatu jõu asjaolude äralangemiseni. Sellest teavitatakse niipea kui võimalik Citadele internetipangas ja / või veebilehel www.xrewards.ee.

6.8. Kõik panga ja osaleja X REWARDS programmiga seotud erimeelsused, nõuded ja vaidlused lahendatakse kaardilepingus sätestatud tingimustel.

6.9. X REWARDS programmi kohta saab täpsemat teavet, kui helistate panga klienditoe tasuta telefonil 77 00 000, külastate programmi veebilehte www.xrewards.ee või panga kodulehte www.citadele.ee

 

Koostamise kuupäev: 04.01.2022.